TÁJÉKOZTATÓ

A GRAFTON RECRUITMENT SZEMÉLYZETI TANÁCSADÓ KFT., A GI GROUP RECRUITMENT SZEMÉLYZETI SZOLGÁLTATÓ KFT., VALAMINT A WYSER SEARCH HUNGARY KFT.

ÁLTAL KÖZÖSEN LÉTREHOZOTT BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER
ADATKEZELÉSI SZABÁLYAIRÓL

 

A jelen tájékoztatót („Tájékoztató”) a Grafton Recruitment Személyzeti Tanácsadó Kft. (székhely: 1053 Budapest, Károlyi utca 12.; cégjegyzékszám: 01-09-469247; képviseli: Palásti Gábor György), a Gi Group Recruitment Személyzeti Szolgáltató Kft. (székhely: 1053 Budapest, Károlyi utca 12.; cégjegyzékszám: 01-09-400173; képviseli: Palásti Gábor György) , valamint a Wyser Search Hungary Kft. (székhely: 1053 Budapest, Károlyi utca 12.; cégjegyzékszám: 01-09-356785; képviseli: Palásti Gábor György) mint közös adatkezelők (a továbbiakban: „Társaságok” vagy „Adatkezelők”) készítették.

Jelen tájékoztató a Társaságok által leányvállalati szinten, közösen működtetett belső, magyar visszaélés-bejelentési rendszerében történő adatkezelésre vonatkozik, és nem vonatkozik az anyavállalat által működtetett globális csatornákon tett bejelentést követő eljárásokkal kapcsolatos adatkezelésre.

 

1.1. A Társaságok törekednek arra, hogy olyan visszaélés-bejelentési rendszert hozzanak létre, ami megfelel az adatvédelmi követelményeknek. Biztosítják továbbá a Visszaélésbejelentési törvénnyel összhangban, a fentiekben részletezettek szerinti, adatvédelmi követelményeknek való megfelelést az érintettek vonatkozásában, ideértve a bejelentőt, a bejelentéssel érintett személyeket, és a más harmadik személyeket pl., akik érdemi információval rendelkeznek a bejelentés tárgyával kapcsolatban.

1.2. A jelen Tájékoztató célja, hogy visszaélés-bejelentési rendszer működtetése és a kivizsgálás kapcsán végzett személyes adatok kezelésével kapcsolatosan megfelelő tájékoztatást kapjon az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének („GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseivel összhangban.

1.3. Adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége

1.3.1.      A Társaságok, mint adatkezelők elérhetőségei a jelen Tájékoztatóban kerültek rögzítésre. Az adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kérdés esetén, vagy ha adatvédelmi incidens merül fel, illetve az érintetti jogok gyakorlása érdekében az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

 Adatvédelmi tisztviselő: Palásti György

            E-mail cím: dpo.hu@grafton.hu

            Postacím: 1053 Budapest, Károlyi utca 12.

 

1.4. Az adatkezeléssel érintett személyek („Érintettek”) köre

1.4.1.      Az adatkezeléssel érintett személyek közé tartozik a bejelentő, valamint az a személy, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és azon személyek, akik a bejelentésben foglaltakról érdemi információkkal rendelkezhetnek.

1.5. A kezelt adatok köre

1.5.1.      Tájékoztatjuk, hogy a vizsgálat során a Társaságok azokat a személyes adatait kezelik, amiket Ön önkéntesen megad, illetve amik a kivizsgálás lefolytatása során keletkeznek.

1.5.2.      Ilyen adat lehet többek között: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím (a kapcsolattartás csatornájától függően), munkakör, az Ön által adott válaszok, a meghallgatás helye és ideje, aláírás, illetve azon személyek személyazonosító adatai, akinek a magatartása a bejelentésre okot adott, illetve, aki a bejelentéshez kapcsolódóan érdemi információval rendelkezhet.

1.5.3.      A Társaságok a bejelentésben érintett személynek, valamint a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személynek csak a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait kezelik.

1.5.4.      Mivel a bejelentő a bejelentést szabad szöveges formában teheti meg, nem zárható ki, hogy különleges vagy bűnügyi személyes adatokat is a tudomásunkra jut.

1.6. Az adatkezelés célja

1.6.1.      Az Adatkezelők az Ön és a további érintettek személyes adatait kizárólag visszaélésbejelentési rendszer működtetése, a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelik.

1.7. Az adatkezelés jogalapja

1.7.1.      Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. (f) pontja szerint a Társaságok jogos gazdasági érdeke.

1.7.2.      A Társaságok a jogos gazdasági érdekükre tekintettel elvégzett adatkezelések kapcsán lefolytatták az érdekmérlegelési tesztet, és mivel annak keretében megállapításra került, hogy a jogos gazdasági érdek erősebb, mint a munkavállalók és a Társaságokkal egyéb szerződéses kapcsolatban álló személyek (pl. egyéni vállalkozó, beszállító, megbízott irányítása és felügyelete alatt álló személy) oldalán tapasztalt esetleges korlátozások, ezért a Társaságok e célból az adatkezelést elvégzik, hiszen a Társaságoknak jogos gazdasági érdeke fűződik a Visszaélésbejelentési törvény alapján bejelentésre kerülő Visszaélések kivizsgáláshoz, és azok alapján a szükséges intézkedések meghozatalához, valamint a Visszaélések orvoslásához. 

1.7.3.      Amennyiben Ön a bejelentésben különleges vagy bűnügyi személyes adatot is megad, vagy a bejelentés kivizsgálása során ilyen adat jut tudomásunkra, ezen adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja és a 9. cikk (2) bekezdés b) pontja.

1.8. Az adatok megismerésére jogosultak köre

1.8.1.      Tájékoztatjuk, hogy a Társaságok a visszaélés-bejelentési rendszert úgy alakították ki, hogy ha Ön bejelentőként a személyazonosságát felfedi, azaz bejelentését nevének, egyéb azonosító adatainak megadásával teszi meg, a személyét a bejelentést kivizsgálókon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével – nem oszthatják meg a foglalkoztatói szervezet egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem, kivéve, ha az a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlen, de ekkor is csak a feltétlenül szükséges mértékben.

1.8.2.      Az esetleges szabálytalansággal kapcsolatos vizsgálat során az Ön adatait csak a vizsgálatba bevont vizsgálóbizottság tagjai, és esetlegesen a vizsgálatba bevont külső szakértő ismerhetik meg. A vizsgálóbizottság feladata az eljárás részletes dokumentálása és lefolytatása a Társaságoknál kialakított eljárásrend szerint. 

1.8.3.      A bejelentésben érintett személyt, illetve aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, tájékoztatni kell a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogokról. Tájékoztatjuk, hogy ha az érintett személy e jogait gyakorolja, az Ön személyes adatai akkor sem tehetők megismerhetővé az ő számára. A bejelentésben érintett személynek, illetve annak a tájékoztatására, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

1.8.4.      A bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

1.8.5.      Az Adatkezelők az adatokat a bejelentés kivizsgálásában közreműködő bejelentővédelmi ügyvéd vagy külső szervezet, mint adatfeldolgozók részére továbbíthatják.

1.8.6.      Kivételes esetben, ha a bejelentés anyavállalati szinten hatékonyabban kivizsgálható (pl. mert a jogsérelem több leányvállalatot érint), a bejelentést az Ön erre vonatkozó tájékoztatása mellett továbbíthatjuk az anyavállalat (GI Group Holding S.P.A) részére. Ön jogosult a tájékoztatást követően a továbbításhoz való hozzájárulást megtagadni. Az adattovábbításra a bejelentésre vonatkozó, a Visszaélésbejelentési törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás alapján kerül sor.  

1.8.7.      Ha nyilvánvalóvá válik, hogy Ön rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt, és

     ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merült fel, személyes adatai az eljárás lefolytatására jogosult szervnek kerülnek átadásra;

     alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére kerülnek átadásra.

1.9. Az adatkezelés időtartama:

1.9.1.      Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell.

1.9.2.      Amennyiben mind a bejelentő, mind a bejelentésben érintett személy munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll a Társaságok valamelyikével, és a kötelezettségszegés elkövetése megállapításra került, az Adatkezelők az adatokat a vizsgálat lezárását követően alkalmazott intézkedés napjától számított 3 végéig kezelik, hogy az értékelhető legyen egy, a munkaviszony fennállása alatt elkövetett kötelezettségszegéssel kapcsolatosan. A személyes adatok 3 éven keresztül történő tárolását az indokolja, hogy ha az adott Adatkezelő mint munkáltató jogkövetkezményeket alkalmaz, úgy ahhoz kapcsolódóan 3 évig őrizhesse meg azon dokumentumokat, jegyzőkönyveket, és kapcsolódó iratokat, amelyek alátámasztják azt, hogy az Adatkezelő megalapozottan alkalmazta a jogkövetkezményt a munkavállalóval szemben.

1.9.3.      Amennyiben a bejelentő és/vagy a bejelentésben érintett valamely személy az Adatkezelőkkel nem munkaviszonyban, hanem egyéb szerződéses jogviszonyban áll, úgy az adatokat az Adatkezelők, az esetleges polgári jogi eljárásra tekintettel, a vizsgálat lezárását követően alkalmazott intézkedéstől számított 5 évig őrzik meg.

1.9.4.      A fenti határidő lejártát követően az eljárással kapcsolatos minden adatot és adathordozót törölni kell. Az adatok tovább is megőrizhetők, ha azok folyamatban lévő hatósági vagy bírósági eljárás lefolytatásához szükségesek. Ebben az esetben a személyes adatokat az eljárás jogerős befejezésével kell törölni.

1.10.       Adatbiztonság

1.10.1.   A Társaságok az adatbiztonság követelményeinek eleget tettek, és az Ön magánszférájának védelmét szem előtt tartva alakították ki, illetve hajtják végre az adatkezelési műveleteket. A vizsgálat kapcsán kezelt adatokat csak a lehető legszűkebb körben lehet megismerni a vizsgálatot folyató kollégáknak, és csak abban a körben, amennyire az szükséges a bejelentéssel érintett, valamint a bejelentést tevő személyek vonatkozásában. A vizsgálattal kapcsolatos adatokat a HR vezető a többi irattól elkülönítve és elzárva kezeli. A Társaságok a technika mindenkori állásnak megfelelően a műszaki és belső szervezeti előírásokat folyamatosan felülvizsgálják, és szükség esetén módosítják. A Társaságok a személyes adatok törlése, megsemmisülése, illetve véletlen megsemmisülése és törlése elleni védelmet biztosítják.

1.11.       Az Ön jogai és jogérvényesítési lehetőségei

1.11.1.   Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog: Az Ön kérelmére a Társaságok tájékoztatást adnak arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, a Társaságok a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatják Önt a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz („NAIH”) történő panasz bejelentési jogról.

1.11.2.   Helyesbítéshez való jog: Személyes adatai pontatlansága esetén Ön köteles a Társaságoktól írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) azok helyesbítését kérni a helyes adat megjelölésével. Ön köteles a Társaságok által kezelt bármely azonosító adatában bekövetkezett változásról a Társaságokat írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül értesíteni. Amennyiben a Társaságok a jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt nem, vagy nem megfelelően tudják valamely jogszabályon alapuló kötelezettségüket teljesíteni, úgy az abból eredő minden kárért Ön felel.

1.11.3.   Törléshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaságok indokolatlan késedelem nélkül töröljék az Önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben az alábbi körülmények bármelyike fennáll:

     a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

     Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen tiltakozik;

     a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

     a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A GDPR 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott körben és esetekben még a fenti körülmények fennállásakor sem lehetséges a személyes adatok törlése.

1.11.4.   Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaságok korlátozzák az adatkezelést, ha

     Ön vitatja a személyes adatok pontosságát;

     az adatkezelés jogellenes;

     a Társaságoknak már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

     Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

1.11.5.   A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaságok a személyes adatokat nem kezelhetik tovább, kivéve, ha bizonyítják, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ön a fentiekben felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban a Társaságokhoz fordulhat a Társaságok fent hivatkozott címén vagy a dpo.hu@grafton.hu e-mail címen keresztül.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a GDPR egyes érintetti jogok kapcsán többletrendelkezéseket tartalmazhat. Kérjük ezért, hogy az információs önrendelkezési jogai gyakorlása előtt figyelmesen tanulmányozza át a jelen adatkezelési tájékoztatót, valamint a jog részletes tartalmával kapcsolatban a GDPR rendelkezéseit.

1.11.6.   Panasztételi jog: Az adatkezelés során bejelentő a fenti e-mail vagy postacímre küldött levélben közvetlenül jelezheti az adatvédelmi tisztviselő felé az adatai kezelésével kapcsolatos kérdéseit, vagy tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A Társaságok e felvilágosítást megtagadhatják, ha az a Társaságok üzleti titkainak sérelmét jelentené, továbbá, ha az a munkaviszony vagy az egyéb jogviszony célját veszélyeztetné. Ön továbbá jogai megsértése esetén bírósághoz, valamint a személyes adatok jogsértő kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy fennállásának közvetlen veszélye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz („NAIH”) fordulhat az alábbi elérhetőségeken (postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://naih.hu), továbbá ha a GDPR a Társaság által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni a Társaságokkal szemben.

1.12.       Az Adatkezelők megállapodása a közös adatkezelés kapcsán[MF1] 

Az érintetti jogok biztosítása:

Az Adatkezelők közösen készítették el az érintett tájékoztatására szolgáló adatkezelési tájékoztatójukat.

Az Adatkezelők az érintett (GDPR 12-22. cikkeiben foglalt) jogainak gyakorlását közösen biztosítják azzal, hogyha az érintett megkeresése kifejezetten az egyik Adatkezelő adatkezelésére (pl. ezen Adatkezelő reklámküldése) vonatkozik, úgy a konkrét esettel kapcsolatban az adott Adatkezelő jár el az érintett irányában.

Az érintett bármelyik Adatkezelőhöz fordulhat megkeresésével, bármelyik Adatkezelő vonatkozásában, bármelyikükkel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait, az Adatkezelők kötelesek ezzel összefüggésben egymással együttműködni a GDPR rendelkezéseinek megfelelően.

Az Adatkezelők felelőssége

Az Adatkezelők felelősséggel tartoznak a GDPR-ban foglalt rendelkezések megsértésével okozott kárért.

Az Adatkezelők mentesülnek a felelősség alól, ha bizonyítják, hogy a kárt előidéző eseményért őket semmilyen módon nem terheli felelősség.

Az érintettel szemben az Adatkezelők felelőssége egyetemleges, azaz az érintett bármelyikükkel szemben érvényesítheti a követelését és bármely Adatkezelő általi teljesítés a teljesített rész erejéig a többi kötelezett kötelezettségét is csökkenti az érintett irányában.

Az Adatkezelők egymás közötti viszonyukban felelősségük mértéke arányában felelnek, amennyiben ez nem határozható meg, úgy egyenlő arányban.

 

Kelt: Budapest, 2023. december 15.

 

TÁJÉKOZTATÓ

A GRAFTON RECRUITMENT SZEMÉLYZETI TANÁCSADÓ KFT., A GI GROUP RECRUITMENT SZEMÉLYZETI SZOLGÁLTATÓ KFT., VALAMINT A WYSER SEARCH HUNGARY KFT.

ÁLTAL KÖZÖSEN LÉTREHOZOTT BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER
ELJÁRÁSI SZABÁLYAIRÓL

 

A jelen tájékoztatót („Tájékoztató”) a Grafton Recruitment Személyzeti Tanácsadó Kft. (székhely: 1053 Budapest, Károlyi utca 12.; cégjegyzékszám: 01-09-469247; képviseli: Palásti Gábor György), a Gi Group Recruitment Személyzeti Szolgáltató Kft. (székhely: 1053 Budapest, Károlyi utca 12.; cégjegyzékszám: 01-09-400173; képviseli: Palásti Gábor György) , valamint a Wyser Search Hungary Kft. (székhely: 1053 Budapest, Károlyi utca 12.; cégjegyzékszám: 01-09-356785; képviseli: Palásti Gábor György) a továbbiakban: „Társaságok” készítették.

1.     A VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER CÉLJA

1.1.  A Társaságok elkötelezettek a jogszerű működés biztosítása, valamint az egymás kölcsönös tiszteletén és megbecsülésén alapuló biztonságos, nyugodt és hatékony munkakörnyezet kialakítása iránt. E céloknak és elveknek meg nem felelő magatartás nem illeszthető be a vállalati kultúrába, és arra törekszünk, hogy a visszaéléseket idejében felismerjük, késedelem nélkül feltárjuk és megszüntessük.

1.2. Ezzel összhangban a Társaságnál bevezetésre került egy helyi szintű visszaélésbejelentési rendszer, amelyet a Társaságok közösen hoztak létre a magyar jogszabályi követelményeknek megfelelően, valamint működik egy globális szintű visszaélésbejelentési rendszer is, amely a Gi Group Holding működtetése alatt áll. A bejelentők választásuk szerint dönthetnek, hogy melyik visszaélésbejelentési rendszerben kívánják megtenni a bejelentésüket. A jelen Tájékoztató kizárólag a helyi visszaélésbejelentési rendszer működésére vonatkozóan tartalmaz szabályokat. A globális visszaélésbejelentési rendszerre vonatkozó szabályok a Gi Group Holding Whistleblowing Global Policy című dokumentumban kerültek meghatározásra, melynek elérhetősége: https://sk.gigroup.com/wp-content/uploads/sites/10/2022/11/Whistleblowing-Policy.pdf

1.3. A Társaságok a helyi visszaélés-bejelentési rendszert a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény („Visszaélésbejelentési törvény”) rendelkezéseivel összhangban hozták létre, amelyen keresztül a bejelentő mint munkavállaló, vagy a Társaságokkal egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban vagy egyéb jogviszonyban álló személy vagy szervezet felügyelete, irányítása alatt álló személy, bejelentést tehet, valamint ennek segítségével a Társaságok biztosítani tudják a bejelentő védelmét is.

2.     A VISSZAÉLÉSEK BEJELENTÉSÉRE VONATKOZÓ ALAPELVEK

2.1.  Belső visszaélésbejelentési csatorna

A Társaságok által kialakított visszaélés-bejelentési rendszer lehetővé teszi, hogy írásban, vagy szóban tegye meg a bejelentést.

2.1.1.      Ön az írásbeli bejelentést a whistleblowinghungary@gigroup.com e-mail címre küldött üzenettel teheti meg.

2.1.2.      Ön a szóbeli bejelentést a +36-30/110-6244 telefonszám hívásával teheti meg.

2.1.3.      Az Ön kérésére, ésszerű határidőn belül, lehetőséget biztosítunk a bejelentés személyes megtételére is, és személyes találkozót szervezünk a HR vezetővel, vagy a vizsgálóbizottság felelős tagjával.

2.2.  Kik tehetnek bejelentést

2.2.1.      Ön, abban az esetben jogosult a visszaélés bejelentésére, ha Ön az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozik:

¾    Foglalkoztatott: az a természetes személy, aki a Társaságok valamelyike számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi, vagy az ilyen jogviszonya megszűnt, illetve, e jogviszony létesítésére irányuló eljárás megkezdődött, ideértve a Társaságok valamelyikének munkavállalóját, és kölcsönbe adott munkavállalóját, volt munkavállalóját, illetve akivel, a munkaviszony létesítésére irányuló eljárás megkezdődött;

¾    Egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, ha szerződéses kapcsolatban áll a Társaságok valamelyikével;

¾    A Társaságok valamelyike tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, valamint az ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is;

¾    Gyakornokként vagy önkéntesként végez tevékenységet Társaságok valamelyikénél;

¾    A Társaságok valamelyikével szerződéses kapcsolatban álló vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy;

2.2.2.      Abban az esetben is jogosult bejelentést tenni, ha Ön jelenleg a Társaságok valamelyikével szerződéses kapcsolatban áll, vagy ilyen kapcsolatot kíván létesíteni és az erre vonatkozó eljárás megkezdődött, vagy ha ilyen jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társaságokkal megszűnt.

2.3. Bejelenthető visszaélések

2.3.1.      A visszaélésbejelentés rendszerben bejelenthetők azok a jogellenes vagy jogellenesnek vélt cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre (a továbbiakban együtt: „Visszaélés”) vonatkozó információk, melyekről a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységgel összefüggésben szerzett tudomást, és alapos okkal vélelmezte, hogy az a bejelentés időpontjában valós. 

2.3.2.      A fent hivatkozott visszaéléseken felül bejelenthetők a Társaságok által külön dokumentuman meghatározott munkavállalói magatartási szabályok megsértése is.

2.3.3.      Ön (legyen munkavállalónk, üzleti partnerünk vagy más bejelentésre jogosult) bármikor használhatja a bejelentővédelmi csatornát, bármilyen, a Társaságok valamelyikét érintő Visszaélés gyors és egyszerű bejelentése érdekében.

Többek között, ilyen Visszaélés lehet:

     Lopás, csalás, hűtlen kezelés, sikkasztás;

     Vesztegetés, korrupció, pénzmosás, versenyjogi jogsértés;

     Munkajogi jogsértés, zaklatás, diszkrimináció;

     Az etikai előírások és más belső szabályzatok megsértése;

     Olyan helyzet, amely veszélyeztetheti vagy súlyosan károsíthatja a közérdeket (pl. a közegészségüggyel és közbiztonsággal kapcsolatban);

     Az egészségügy, a biztonság vagy a környezetvédelem területén elkövetett súlyos, potenciális vagy tényleges jogsértés;

     Megtorló cselekmény.

2.3.4.      Ön abban az esetben is megteheti a bejelentést, ha okkal feltételezi, hogy egy adott Visszaélés valószínűsíthető. Továbbá, a Visszaélés eltitkolására tett kísérlet is bejelenthető.

2.3.5.      A bejelentés megtételét abban az esetben nem javasoljuk, ha az személyes jellegű helyzetekre vagy a munkatársakkal való együttműködéssel kapcsolatos sérelmekre vonatkozik, vagy azok puszta gyanakváson vagy híreszteléseken alapul személyes körülményekkel kapcsolatban, amelyek nem valósítanak meg jogellenes cselekményt. Mindazonáltal, ha Ön ilyen esetben tesz bejelentést, azt a bejelentésekre vonatkozó általános szabályok szerint fogadjuk és kivizsgáljuk.

2.4. A bejelentés megtételéhez használható külső visszaélésbejelentési csatornák

2.4.1.      Amennyiben Ön bejelentést tesz, a Társaságok által közösen működtetett belső visszaélés-bejelentési csatorna mellett lehetősége van valamely az alábbiakban felsorolt állami szerv által létrehozott elkülönített visszaélés-bejelentési csatornán keresztül, a bejelentés szóbeli vagy írásbeli megtételére:

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

https://eutaf.hu/panaszbejelentes/   

Gazdasági Versenyhivatal

https://www.gvh.hu/fogyasztoknak/hogyan_fordulhat_a_gvh_hoz/panasz_es_bejelentes/panasz_es_bejelentes  

Integritás Hatóság

https://integritashatosag.hu/magunkrol/visszaeles-bejelentes/  

visszaeles_bejelentes@integritashatosag.hu

Közbeszerzési Hatóság

https://evbr.kozbeszerzes.hu/

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

https://www.mekh.hu/visszaeles-bejelentesi-rendszer

Magyar Nemzeti Bank

https://www.mnb.hu/felugyelet/bejelentesek

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

https://naih.hu/panasz-vagy-kozerdeku-bejelentes-a-panasztorveny-szerint

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

https://nmhh.hu/tart/report/2

Országos Atomenergia Hivatal

https://www.haea.gov.hu/web/v3/oahportal.nsf/web?openagent&menu=09&submenu=9_0

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága

https://sztfh.hu/hatosag/panaszkezeles/

Budapest Főváros Kormányhivatala

https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/budapest/megye/elkulonitett-visszaeles-bejelentesi-rendszer

az egészségügyi államigazgatási szerv központi szerve,

https://www.nnk.gov.hu/index.php/kapcsolat

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

https://portal.nebih.gov.hu/nebih-zold-szam1

a gyógyszerészeti államigazgatási szerv központi szerve

https://www.nnk.gov.hu/index.php/kapcsolat

az országos hulladékgazdálkodási hatóság

https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/pest

a Magyar Államkincstár  

 

https://www.allamkincstar.gov.hu/footer-tartalmak/jogi-informaciok/panaszok/panaszok-es-kozerdeku-bejelentesek

az országos környezetvédelmi hatóság

https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/pest

a közlekedésért felelős miniszter

https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium/elerhetosegek

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 

https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/keressen_minket/kozerdeku_bejelentes_panasz

az Országos Rendőr-főkapitányság

https://www.police.hu/elkulonitett-visszaeles-bejelentes

az országos természetvédelmi hatóság

https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/pest

 

2.4.2.      Továbbá, Ön bejelentést tehet az alapvető jogok biztosa által működtetett közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerében; a feladat- és hatáskörrel rendelkező európai uniós intézményeknél, szerveknél, hivataloknál vagy ügynökségeknél; vagy nyilvánosságra hozhatja a bejelentését, amely utóbbi a 4.3 pontban foglaltak szerint minősül jogszerűnek.

2.5. Adatvédelmi jogsértések bejelentése

2.5.1.      Kérjük, hogy amennyiben Adatvédelmi jogsértést tapasztal, mint például a GDPR 33. cikk szerinti adatvédelmi incidens, úgy azt az erre szolgáló elérhetőségen keresztül (dpo.hu@grafton.hu) jelentse be.

3.     A BEJELENTÉS MEGTÉTELE

3.1.  A bejelentést megteheti személyazonossága felfedésével vagy névtelenül

3.1.1.      Az általunk biztosított visszaélés-bejelentési csatorna lehetővé teszi a névtelen bejelentések megtételét is. Ez azt jelenti, hogy az Ön, mint bejelentő neve ismeretlen marad a bejelentés feldolgozása és a kivizsgálás lefolytatása során. Azt, hogy a bejelentést személyazonosságának felfedésével – nevének és elérhetőségeinek megadásával – vagy névtelenül teszi meg, kizárólag az Ön döntése, mindazonáltal a kapcsolattartás megkönnyítése érdekében javasoljuk, hogy Ön a nevének és elérhetőségének megadásával tegye meg a bejelentést. Névtelen bejelentés esetén az Önnel való kapcsolatfelvétel és a kommunikáció névtelenül történik.

3.1.2.      Amennyiben Ön a bejelentését nevének, vagy egyéb személyazonosságának megállapítását lehetővé tevő adatokat megadásával teszi meg – Társaságunk az Ön személyazonosságát, valamint a bejelentés valamennyi adatát, a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli.

3.1.3.      Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Visszaélésbejelentési törvény alapján a bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha:

     Ön a bejelentést azonosíthatatlanul tette meg;

     Ön nem jogosult a bejelentés megtételére, a bejelentésre vonatkozó magyar szabályozás alapján, a fentiekben kifejtettek szerint;

     Ön ismételten, a korábban tett bejelentésével azonos tartalmú bejelentést tesz; illetve

     a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

3.2.  A pontos információk megadása segíti a bejelentés hatékony kivizsgálását

3.2.1.      A bejelentések feldolgozásához, és a Visszaélések kivizsgálásához szükségünk van az Ön által ismert információkra. Minél pontosabb és részletesebb adatokkal tud szolgálni a bejelentett visszaéléssel kapcsolatban, annál megfelelőbb lépéseket tudunk tenni annak kezelése érdekében. Ezért a bejelentés megtételekor javasoljuk a következő kérdéseket végig gondolni és a bejelentésben ezekre a kérdésekre válaszokat adni.

·       Milyen visszaélés történt?

·       Ki követte el a visszaélést? Ki más tudhat róla? Ki volt érintett benne?

·       Mikor vagy milyen időszakban történt a visszaélés?

·       Hogyan követték el a visszaélést? Rendelkezésre áll bármilyen bizonyíték?

·       Hol követték el a visszaélést?

3.3.  Valótlan információk és rosszhiszemű bejelentések megtétele

3.3.1.      A visszaélés-bejelentési csatorna nem valótlan információk és rosszhiszemű bejelentések megtételére szolgál. Az ilyen bejelentések megtétele nem állnak összhangban a Társaságok értékrendjével, és a tisztességes és jogszerű működés iránti elkötelezettségével.

3.3.2.      Ha a bejelentés megtétele után rájön, hogy az Ön által tett bejelentés téves adatokat tartalmaz, Ön köteles azonnal értesíteni a visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjét azon a csatornánk keresztül, amelyen a bejelentést tette. A bejelentő csatorna nem használható fel olyan információk bejelentésére, amelyekről Ön tudja, hogy valótlan.

3.3.3.      Ha nyilvánvalóvá válik, hogy Ön rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt, és

     ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merült fel, és/vagy

     alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott,

a Társaságok dönthetnek úgy, hogy eljárást kezdeményeznek az eljárásra jogosult szervnél.

3.4.  A bejelentések feldolgozásának folyamata

3.4.1.      A bejelentések hatékony feldolgozásának feltétele egy olyan csatorna létrehozása, amely lehetővé teszi a bejelentések átlátható és bizalmas megtételét. Ennek érdekében a Társaságok kinevezik a HR vezetőt, aki a visszaélésbejelentési csatornát működteti és a bejelentéseket fogadja és feldolgozza.  

3.4.2.      A Társaságok a bejelentések kivizsgálása során megteszik a megfelelő intézkedéseket, amik szükségesek a Visszaélések kivizsgálása és azok orvoslása érdekében. A vizsgálat során értékeli a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát.

3.4.3.      A bejelentés kivizsgálása minden esetben semlegesen, a titoktartási kötelezettség betartása mellett, és pártatlanul történik. A bejelentést a létrehozott vizsgálóbizottság vizsgálja ki. Nem lehet a vizsgálóbizottság tagja olyan személy, aki a vizsgálat tárgyát képező ügyben érdekelt, elfogult vagy egyéb okból a pártatlanság követelményének nem felel meg.

3.5.  A bejelentés visszaigazolása és értesítés a kivizsgálás eredményéről

3.5.1.      Amennyiben Ön írásban tesz bejelentést, a kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás keretében általános tájékoztatást nyújtunk visszaélés bejelentésével kapcsolatos eljárási és adatkezelési szabályokról.

3.5.2.      Amennyiben Ön személyes találkozó keretében, vagy telefonon keresztül szóban tesz bejelentést, úgy a bejelentést egy teljes és pontos jegyzőkönyvben írásba foglaljuk és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – az Ön részére átadjuk. Az írásba foglalt bejelentést aláírásával fogadhatja el. Tájékoztatást kap továbbá, a rosszhiszemű bejelentés következményeiről, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokról és arról, hogy személyazonosságát a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeljük.

3.5.3.      A vizsgálóbizottság minden esetben, a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül kivizsgálja. A különösen indokolt esetben, az Ön egyidejű tájékoztatása mellett, a vizsgálóbizottság a 30 napos határidőt meghosszabbíthatja, de a meghosszabbított határidő sem haladhatja meg a 3 (három) hónapot. Amennyiben a vizsgálóbizottság meghosszabbítja a határidőt, Önt tájékoztatjuk a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól.

3.6.  Kapcsolattartás a bejelentés feldolgozása és kivizsgálása során

3.6.1.      Az Ön által benyújtott bejelentés a HR vezetőhöz érkezik, aki megindítja az eljárást és amennyiben indokolt, 24 órán belül összehívja a vizsgálóbizottságot. Az eljárás során: 

¾    Megvizsgáljuk a bejelentést, illetve annak megalapozottságát, különös tekintettel arra, hogy a bejelentés a Visszaélésbejelentési törvény tárgyi hatálya alá tartozik-e;   

¾    Megtesszük a megfelelő intézkedéseket (pl.: vizsgálatok lefolytatására), vagy szükség esetén Öntől felvilágosítást, tájékoztatást kérünk a bejelentés körülményinek tisztázása érdekében;

¾    A jelentés, illetve a kapcsolódó intézkedési javaslatok előkészítésében kizárólag azon személyek vesznek részt, akiknek közreműködése elengedhetetlen.

4.     A BEJELENTŐ SZEMÉLY VÉDELME ÉS SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

4.1. A Visszaélésbejelentési törvény rendelkezései szerint biztosítjuk az Ön mint a törvény hatálya alá tartozó bejelentő védelmét a bejelentés megtételéből származó negatív következményekkel és megtorlásokkal szemben. A Társaságok továbbá a bejelentővédelemmel hivatottak biztosítani, hogy Önt, mint bejelentőt a negatív következményektől, megtorlástól való félelem vagy társadalmi nyomás ne tartsa vissza a hiteles információk bejelentésétől.

4.2. Önt a Visszaélésbejelentési törvénynek megfelelően az e pontban foglalt bejelentővédelmi jogok és garanciák illetik meg, amennyiben:

     A bejelentést jogszerűen tette, és

     A bejelentett információ a Visszaélésbejelentési törvény 1. mellékletében, illetve 2. mellékletében szereplő európai uniós jogi aktusok vagy azok végrehajtását, az azoknak való megfelelést biztosító jogszabályi rendelkezések hatálya alá tartozik, vagy az Ön ennek fennállását alapos okkal feltételezi.

4.3. A bejelentés megtétele jogszerűnek minősül, ha Ön a bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte, alapos okkal vélelmezte, hogy az a bejelentés időpontjában valós volt, és

¾    A bejelentést a Visszaélésbejelentési törvény szerinti visszaélés-bejelentési rendszerben tette, vagy a fent hivatkozott állami szervek által létrehozott elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer valamelyikén, vagy az alapvető jogok biztosa által működtetett közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerében, ami magában foglalja azt is, hogy Ön a bejelentés megtételére a jogszabályok alapján jogosult, a fentiekben kifejtettek szerint;

¾    A bejelentést nyilvánosságra hozza, ha

o   Először a belső, és utána a külső visszaélés-bejelentési rendszert, vagy közvetlenül a külső visszaélés-bejelentési rendszert vette igénybe, és a rendszer működtetője, illetve az eljárásra jogosult szerv a törvényben meghatározott intézkedéseket határidőben nem tette meg;

o   Alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülmény nyilvánvaló módon veszélyezteti a közérdeket, így különösen, ha visszafordíthatatlan kár bekövetkezésének kockázata áll fenn, vagy

o   Alapos okkal vélelmezte, hogy a külső visszaélés-bejelentési rendszer igénybevétele esetén a bejelentéssel érintett körülmény sajátos jellege miatt fennáll annak a nyilvánvaló lehetősége, hogy Önnel szemben hátrányos intézkedést tesznek meg, vagy a bejelentésben foglaltak érdemi elintézésére nem kerül sor, vagy

¾    A bejelentést a feladat- és hatáskörrel rendelkező európai uniós intézménynél, szerveknél, hivataloknál vagy ügynökségeknél tette.

4.3.1.      Önt azonban nem illetik meg bejelentővédelmi jogok és garanciák, amennyiben a Visszaélésbejelentési törvényben foglalt ezt megalapozó körülmények valamelyike fennáll, különösen, ha a bejelentésével minősített adatok védelmére vonatkozó szabályokat megszegi, vagy orvosi, ügyvédi, egyházi, bírói titoktartási kötelezettségének nem tesz eleget.

4.4. Amennyiben minden vonatkozó körülmény fennáll, Önt a következő bejelentővédelmi jogok illetik meg:

     Hátrányos intézkedések elleni védelem: Jogellenesnek minősül minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés, cselekmény vagy mulasztás (például felmondás, negatív teljesítményértékelés, képzés megtagadása), amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és amelyet a bejelentő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyával vagy a munkáltatóval fennálló más – a bejelentés megtételére jogosító – kapcsolatával összefüggésben hoznak, akkor is, ha az egyébként jogszerű lenne. Jogellenesnek minősül az is, ha a hátrányos intézkedést a bejelentő tulajdonában álló jogalany vagy a bejelentővel foglalkoztatási jogviszonyban vagy más, szerződéses jogviszonyban álló jogalany sérelmére hozzák a bejelentés jogszerű megtétele miatt, akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

     Felmentés titoktartási korlátozás alól: A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentő nem tekinthető a törvény által védett titok nyilvánosságra hozatalával összefüggő korlátozást vagy más, az információfelfedésre vonatkozó jogszabályi korlátozást megszegőnek, és az ilyen bejelentés tekintetében nem terheli felelősség, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

     Felmentés információszerzéssel kapcsolatban: A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentőt nem terheli felelősség a bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés tekintetében, kivéve, ha a bejelentő az információk megszerzésével vagy az azokhoz való hozzáféréssel bűncselekményt követett el.

     Felmentés a bejelentés megtételével kapcsolatban: A bejelentő a bejelentés jogszerű megtétele esetén nem vonható felelősségre, ha alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

     Joglemondás tilalma: Hatósági vagy bírósági eljárás során a bejelentővédelmi jogokat korlátozó vagy kizáró nyilatkozatra, szerződésre, szabályzatra jogszerűen hivatkozni nem lehet.

4.4.1.      Ön akkor is részesül a bejelentőre vonatkozó védelemben, ha személyazonosságának felfedése nélkül tesz jogszerű bejelentést, és későbbi azonosítását követően Önnel szemben hátrányos intézkedést tesznek, vagy a titoktartási korlátozáshoz, az információszerzéshez, vagy a bejelentés megtételéhez kapcsolódóan felelősségre vonják.

4.5. Az állam az Ön számára tájékoztatást és tanácsadást nyújt a bejelentéstételhez kapcsolódóan az Ön rendelkezésére álló eljárásokról és jogorvoslati lehetőségekről, a bejelentők védelmével összefüggő szabályokról, valamint a bejelentők jogairól és kötelezettségeiről, a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben meghatározottak szerint. A tájékoztatás és a tanácsadás elérhető az Ön számára, a 4.2.-4.3. pontban foglalt bejelentővédelmi jogokra és garanciákra vonatkozó korlátozásokra tekintet nélkül.

4.6. Személyes adatait kizárólag a visszaélés-bejelentési rendszer működtetése, a bejelentett események kivizsgálása, és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése érdekében, az ehhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezeljük. A személyes adatok továbbítására csak erre vonatkozó jogszabályi kötelezettség fennállása esetén kerül sor. A visszaélésbejelentési rendszer úgy lett kialakítva, hogy amennyiben Ön a személyazonosságát felfedi, az Ön személyes adatait, az erre jogosultakon kívül más nem ismerheti meg.

4.7. A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl, amennyiben jogszabály ezt előírja – más szervezeti egységgel vagy munkatárssal a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben osztják meg. Az Ön személyes adatai nem kerülnek megosztásra a bejelentésben érintett személyekkel.

4.8. Megtorlás elleni védelem kiterjesztése: A törvényben biztosított bejelentővédelmi jogok mellett, a Gi Group Holding Whistleblowing Global Policy rendelkezéseivel összhangban, a jóhiszemű bejelentőt minden esetben megilleti a megtorlás elleni védelem.

5.     A BEJELENTÉSBEN ÉRINTETT SZEMÉLY, ÉS HARMADIK SZEMÉLYEK VÉDELME

5.1.  A bejelentésben érintett személy védelme

5.1.1.      A bejelentési és feldolgozási folyamat során a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően biztosítjuk a bejelentésben érintett személy védelmét.

5.1.2.      A bejelentést elfogulatlanul és objektíven vizsgáljuk ki. Amíg a visszaélés nem kerül megerősítésre, az ártatlanság vélelme érvényesül. A bejelentés vizsgálata és a tényállás tisztázása során megvizsgáljuk mind a terhelő, mind a felmentő bizonyítékokat. A bejelentés benyújtásakor, valamint a bejelentést követő vizsgálat során, az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően biztosítjuk a bejelentésben érintett személy személyazonosságának védelmét.

5.1.3.      A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatjuk a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítjuk, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

5.1.4.      A bejelentésben érintett személynek csak a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait kezeljük. A személyes adatokat kizárólag a bejelentés kivizsgálása, bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából használjuk fel, valamint csak a jogszabályi követelményeknek megfelelően továbbítjuk.

5.2. További harmadik személyek védelme

5.2.1.      Ha a bejelentővel kapcsolatban álló harmadik feleket – például a bejelentő kollégáit vagy rokonait – is érinti a bejelentés és szakmai szempontból megtorlás érhet, számukra is védelmet biztosítunk.

5.2.2.      A harmadik felek személyazonosságának védelmét az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően biztosítjuk. Az adatokhoz kizárólag a Társaságok erre feljogosított munkavállalói férhetnek hozzá.

5.2.3.      Továbbá, védelmet biztosítunk azoknak a harmadik személyeknek, akik érdemi információval rendelkezhetnek a bejelentéssel kapcsolatban, valamint azoknak is, akik a bejelentő részére segítséget nyújtanak a bejelentés megtétele során.

5.2.4.      A bejelentés kivizsgálásának megkezdésekor azt a személyt, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, részletesen tájékoztatjuk a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítjuk, hogy a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. Az adott személy bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők, és valamint csak a jogszabályi követelményeknek megfelelően továbbíthatók.

5.2.5.      Mindemellett, a bejelentővédelmi jogok megilletik azokat a harmadik személyeket is, akik a jogszerű bejelentést tevő bejelentő részére segítséget nyújtanak a bejelentés megtétele során; valamint a jogszerű bejelentést tevő bejelentővel kapcsolatban álló olyan személy – így különösen a bejelentő munkatársa vagy családtagja –, akit emiatt hátrányos intézkedés érhet.

6.     JOGKÖVETKEZMÉNYEK ALKALMAZÁSA

6.1.  Elkötelezettek vagyunk a törvényeknek, szabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelés iránt. A jogszabályok és a belső szabályok megsértését megfelelő intézkedésekkel szankcionáljuk.

6.2. A bejelentés kapcsán esetlegesen alkalmazandó jogkövetkezményről vagy jogkövetkezményekről a Bizottság jelentése és javaslata alapján az érintett Munkavállaló felett munkáltatói jogkört gyakorló személy dönt, az egyéb a Társaságokkal más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban (önkéntes, gyakornok) és egyéb üzleti kapcsolatban álló személyekre (egyéni cég, egyéni vállalkozó, beszállító, alvállalkozó, vállalkozó, megbízott)  vonatkozóan az ügyvezetés dönt az eset összes körülményének figyelembevételével.

6.3. Amennyiben a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, a munkáltatói jogkör gyakorlója, vagy ügyvezetés intézkedik a feljelentés megtételéről.

6.4. A HR vezető Önt a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről írásban tájékoztatja.

 

Kelt: Budapest, 2023. december 15.